jsp中jstl标签库里面的循环输出

在java有for语句,有while语句,但是在jstl有什么对应的语句来实现这些循环功能吗?那就是jstl核心库里面的foreach循环,在这个标签里面的基本设置是这样的:
${num}
var就相当于是一个变量,他不断地循环存入数据,像在上面的语句里面就是从2开始不断的接受数字,一直到100,每次增加2,这时候var里面的就是一个int数据类型,还可以是用items属性,这个是传递一个数组,然后循环把数组里面的数据放到var申明的变量里面。返回的数据就是数组的里面定义的数据类型,当然可以是一个数组,也可以是一个实体。

现在我们来看看foreach的几种用法:

       1.循环打印数据

<%@ page language="java" import="java.util.*" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<%
String path = request.getContextPath();
String basePath = request.getScheme()+"://"+request.getServerName()+":"+request.getServerPort()+path+"/";
%>


${num }
效果截图:

         2.循环打印list里面的数据

 

<%@ page language="java" import="java.util.*" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<%
List al=new ArrayList();
al.add(1);
al.add(2);
al.add(3);
al.add(4);
al.add(5);
request.setAttribute("al",al);
%>

 


${num}
效果截图:

       3.循环map里面的数据

<%@ page language="java" import="java.util.*" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>


 

${item.key} ${item.value}

 

效果截图:

 

共有 12 条评论

Top